مشخصات اعضای هیئت علمی

Print Friendly, PDF & Email

     

       دکتر احمدعلی زارع

عضو هیات علمی گروه مدیریت

    

         علی زعیم حسینی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

 

 

 

   

           مریم احمدی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

     

     خانم کوثر هاشمی 

مدیر گروه باستان شناسی

سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه مدیریت

     

           یاسین رادمنش

مدیر گروه مدیریت

      دکتر اکبر نژاد

مدیر گروه روانشناسی

 

 

 

 

            ناصر نادری

  مدیر گروه حسابداری

     

           یاسین رادمنش

عضو هیات علمی گروه مدیریت

           سید کوثر هاشمی

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی

علیرضا راعی

مدیر گروه حقوق