مشخصات اعضای هیئت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

Print Friendly, PDF & Email

     

       دکتر احمدعلی زارع

عضو هیات علمی گروه مدیریت

    

         علی زعیم حسینی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

دکتر نجمه سدر پوشان

مدیر گروه روانشناسی

   

           مریم احمدی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

      ناصر نادری

مدیر گروه حسابداری

 

     خانم کوثر هاشمی 

مدیر گروه باستان شناسی

سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه مدیریت

     

           یاسین رادمنش

عضو هیات علمی گروه مدیریت

      ناصر نادری

مدیر گروه حسابداری

 

سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه مدیریت

     

           یاسین رادمنش

عضو هیات علمی گروه مدیریت

           سید کوثر هاشمی

عضو هیات علمی گروه باستان شناسی

علیرضا راعی

مدیر گروه حقوق