مشخصات مدیران

Print Friendly, PDF & Email

       

علی محمد سلطانی گرد فرامرزی

         معاونت امور فرهنگی

  

       مریم احمدی

معاونت آموزشی – پژوهشی

  امیرحسین رادمنش

      قائم مقام

 

دکتر احمدعلی زارع مهرجردی

        ریاست مؤسسه

 

    بتول برفه ای

 مدیر امور دانشجویی

   علی زعیم حسینی 

  مدیر امور اداری مالی

   محمدعلی زارع

    مدیر حراست

      ناصر نادری

 مدیر گروه حسابداری

 سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه مدیریت

    

    دکتر سید سعید مظلومی 

      مدیر امور پژوهشی

  محمد زاده رحمانی

     مدیر عمرانی

علی رضا راعی

مدیر گروه حقوق

       قاسم یزدی

مدیرگروه معارف اسلامی

 

   دکترداریوش فرید