ابطال معافیت تحصیلی

کلیه دانشجویان پسر مشمول باید بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی برای ابطال معافیت تحصیلی اقدام نمایند بدین منظور لازم است هر فارغ التحصیل پسر بلافاصله امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب را انجام داده تا بتواند برگه ابطال معافیت تحصیلی را از آموزش دریافت نماید . در غیر این صورت عواقب آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.