ابطال معافیت تحصیلی

Print Friendly, PDF & Email

کلیه دانشجویان پسر مشمول باید بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی برای ابطال معافیت تحصیلی اقدام نمایند بدین منظور لازم است هر فارغ التحصیل پسر بلافاصله امور فارغ التحصیلی و تسویه حساب را انجام داده تا بتواند برگه ابطال معافیت تحصیلی را از آموزش دریافت نماید . در غیر این صورت عواقب آن به عهده خود دانشجو خواهد بود.