اطلاعات کلی مؤسسه

Print Friendly, PDF & Email

ریاست مؤسسه :

 

  دکتر احمدعلی زارع مهرجردی (دکتری ژئو مورفولوژی )

 معاونت آموزشی – پژوهشی :

  مریم احمدی (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

قائم مقام:

  امیرحسین رادمنش (کارشناسی ارشد ادبیات )

معاونت امور فرهنگی :

  حجه الاسلام علی محمد سلطانی گرد فرامرزی( کارشناسی ارشد حوزه )

دانشگاه دارالعلم یزدیکی از مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در مهرماه سال ۱۳۸۸ آغاز به کار نمود. این مؤسسه با بکارگیری و سازماندهی امکانات، منابع مادی و انسانی و نیرو های فرهنگی و متخصص با اخذ ۱۰ کد رشته در مقطع کارشناسی ارشد وکارشناسی فعالیت نموده است .

هیأت مؤسس:

احمدعلی زارع مهرجردی
امیرحسین رادمنش
علی محمدسلطانی گردفرامرزی
سیدسعیدمظلومی محمودآباد
حیدراسلامی شهربابکی
بتول برفه ای
علی زعیم حسینی

محمد زاده رحمانی