دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

برای دریافت کارت ورود به جلسه می توانید از منوی گزارش و گزینه کارت ورود به جلسه مراجعه نمایید .

برای دریافت کارت باید بدهی دانشجو صفر باشد و در ارزشیابی اساتید شرکت نموده باشد.