امتحانات معرفی به استاد

 

زمان امتحان نام درس  ورود به امتحان لینک کمکی ورود به امتحان
۱

چهارشنبه

۲۷ بهمن۱۴۰۰

ساعت شروع: ۱۵

 

روانشناسی اعتیاد پایان یافته  پایان یافته
۲ حقوق تطبیقی پایان یافته پایان یافته
۳ متون روانشناسی به انگلیسی۲ لغو شد لغو شد  
۴ حقوق مدنی۷ پایان یافته پایان یافته  
۵ تاریخ مدیریت و تشکیلات دراسلام پایان یافته پایان یافته  
۶ دانش خانواده پایان یافته پایان یافته  
۷ حقوق اساسی پایان یافته پایان یافته  
۸ مدیریت بحران پایان یافته پایان یافته  
۹ روابط صنعتی پایان یافته پایان یافته  
۱۰ روانشناسی کودکان با نیازهای۱ پایان یافته پایان یافته  
۱۱ زبان تخصصی۲ لغو شد لغو شد  
۱۲ Mis پایان یافته پایان یافته  
۱۳

پنجشنبه

۲۸ بهمن۱۴۰۰

ساعت شروع: ۱۵

انگیزش و هیجان پایان یافته پایان یافته  
۱۴ روانشناسی کودکان بانیازهای۲ پایان یافته پایان یافته  
۱۵ حسابرسی۱ پایان یافته پایان یافته  
۱۶ تحقیق درعملیات۲ پایان یافته پایان یافته  
۱۷ سیراندیشه های سیاسی پایان یافته پایان یافته  
۱۸ سیاست های پولی ومالی پایان یافته پایان یافته  
۱۹ تاریخ فرهنگ و تمدن پایان یافته پایان یافته  
۲۰ آزمون روانشناختی۲ پایان یافته پایان یافته  
۲۱ آماروکاربردان در مدیریت ۲ لغو شد لغو شد  
۲۲ مبانی جامعه شناسی پایان یافته پایان یافته  
۲۳

شنبه

۳۰ بهمن۱۴۰۰

ساعت شروع: ۱۵

تفسیر موضوعی قران پایان یافته پایان یافته  
۲۴ اندیشه اسلامی۲ پایان یافته پایان یافته  
۲۵ مبانی راهنمایی و مشاوره پایان یافته پایان یافته  
۲۶ آیین زندگی پایان یافته پایان یافته  
۲۷ اخلاق حرفه ای پایان یافته پایان یافته  
۲۸ مدیریت منابع انسانی پایان یافته پایان یافته  
۲۹شنبه

۷ اسفند۱۴۰۰

ساعت شروع: ۱۶
متون تخصصی روانشناسی ۱ لینک کمکی
۳۰  زبان تخصصی ۲ لینک کمکی
۳۱ مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها لینک کمکی
۳۲ حسابداری صنعتی لینک کمکی
۳۳ آماروکاربردان در مدیریت ۲ لینک کمکی
۳۴ فارسی عمومی لینک کمکی
۳۵
۳۶