بازدیدهیات نظارت وارزیابی دانشگاه یزد از موسسه آموزش عالی دارالعلم

Print Friendly, PDF & Email

دراین ماموریت اعضای تیم به سرپرستی دکتر شاهزاده فاضلی ضمن شرکت درجلسه مسئولین موسسه با حضوردرقسمت های اداری وآموزشی روند برنامه های موسسه را مورد نظارت وارزیابی قرار دادن

ممکن است بپسندید...