ثبت نام اولیه مقطع کارشناسی براساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون