تماس با ما

تلفنهای گویا ۰۳۵-۳۸۳۰۰۴۰۱ ۰۳۵-۳۸۲۰۹۷۴۸ ۰۳۵-۳۸۲۰۹۷۴۹
تلفنهای داخلی آموزش ۱۰۷ اپراتور ۱۰۱
شهریه و فارغ التحصیلی ۱۰۳ فکس ۱۰۵
امور دانشجویی ۱۰۶ حراست ۱۰۸
تحصیلات تکمیلی ۱۰۴
معاون آموزشی ۱۰۲
تلفن مستقیم ریاست ۰۳۵-۸۳۰۰۴۰۰ تلفن مستقیم حراست ۰۳۵-۳۸۳۰۰۴۰۲
ایمیل دانشگاه Info@darolelmyazd.ir