فرم انتقال دائم

برای دریافت کارت باید بدهی دانشجو صفر باشد و در ارزشیابی اساتید شرکت نموده باشد.