فرم انتقال دائم

Print Friendly, PDF & Email

برای دریافت کارت باید بدهی دانشجو صفر باشد و در ارزشیابی اساتید شرکت نموده باشد.