راهنمای انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد

Print Friendly, PDF & Email

مراحل انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد

 

الف) مرحلۀ اول، مراحل انتخاب موضوع:

۱-تکمیل فرم پیشنهادی دانشجو در باب انتخاب موضوع و پیشنهاد استاد راهنما. (کاربرگ شمارۀ صفر).

۲-انتخاب استاد راهنما با تائید مدیر گروه.

۳-تعیین دقیق موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما.

۴-تکمیل فرم انتخاب موضوع نهایی توسط دانشجو (کاربرگ شمارۀ یک).

۵-تصویب موضوع پایان نامه در شورای گروه.

۶-استعلام پیشینۀ موضوع توسط دانشجو از سامانۀ ایران داک.

۷-تحویل فرم استعلام به استاد راهنما و امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی.

 

ب) مرحلۀ دوم، مراحل تکمیل و تصویب پروپوزال:

۸-دریافت طرح‌نامۀ پایان نامۀ کارشناسی ارشد از وب سایت دانشگاه (بخش تحصیلات تکمیلی).

۹-تکمیل طرح‌نامه توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما.

۱۰-بررسی و تصویب طرح‌نامه در شورای گروه.

۱۱-اخذ ابلاغیه شورای تحصیلات تکمیلی گروه، توسط دانشجو از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی (شروع رسمی نگارش پایان نامه).

 

ج) مرحلۀ سوم، مراحل نگارش و آماده‌سازی پایان نامه:

۱۲-آغاز نگارش پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر استاد راهنما و ارائۀ گزارش پیشرفت ادواری نگارش پایان نامه به استاد مربوطه.

 

د) مرحلۀ چهارم، مراحل برگزاری جلسۀ دفاع از پایان نامه:

۱۳-دریافت کاربرگ پیش دفاع  و تائید آن توسط استاد راهنما، مدیر گروه و مدیر تحصیلات تکمیلی.

۱۴-ارائۀ گواهی چاپ حداقل یک مقالۀ علمی- ترویجی به بخش پژوهش مدیریت تحصیلات تکمیلی.

۱۵-تعیین استاد داور با هماهنگی استاد راهنما، مدیر گروه، مدیر تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهشی.

۱۶-اطلاع‌رسانی به دانشجو و اساتید مربوطه به منظور تعیید جلسۀ دفاعیه.

۱۷-برگزاری جلسۀ دفاع.

۱۸-تکمیل برگ ارزشیابی توسط داوران.

۱۹-اصلاح ایرادات مطرح شده از هیات داوران توسط دانشجو و تائید آن توسط استاد راهنما و اساتید داور و ارائۀ آن به تحصیلات تکمیلی.

۲۰-ثبت پایان نامه در سامانۀ ایران داک و دریافت کد رهگیری توسط دانشجو و ارائۀ آن به امور پژوهشی.

ممکن است بپسندید...