مراحل تسویه حساب دانشجو

با توجه به راه اندازی سیستم تسویه حساب از طریق سیستم سما دانشجویان واجد شرایط می توانند با هماهنگی گروه مربوطه( به صورت حضوری یا تلفنی) مراحل تسویه حساب را انجام دهند.

تسویه حساب توسط دانشجو

* تماس یا مراجعه به کارشناس گروه مربوطه برای شروع مراحل تسویه حساب
*دانلودفرم تسویه حساب
*پرداخت فیش ۲۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۷۸۷۴۰۵۹۰۱۷ بانک تجارت( خدمات آموزشی فرهنگی دانشگاه یزد )
*مراجعه نهایی به آموزش برای تحویل کارت دانشجویی و رفع نواقص پرونده

 

فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی