هفته زوج و فرد

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد

هفته های زوج و فرد – نیم سال اول تحصیلی ۹۷- ۱۳۹۶

 

 

هفتهزوج، فردتاریخ شروعتاریخ پایان هفته
هفته اولفرد۹۶/۰۶/۲۷۹۶/۰۶/۲۹
هفته دومزوج۹۶/۰۷/۰۳۹۶/۰۷/۰۵
هفته سومفرد۹۶/۰۷/۱۰۹۶/۰۷/۱۲
هفته چهارمزوج۹۶/۰۷/۱۷۹۶/۰۷/۱۹
هفته پنجمفرد ۹۶/۰۷/۲۴۹۶/۰۷/۲۶
هفته ششمزوج۹۶/۰۸/۰۱۹۶/۰۸/۰۳
هفته هفتمفرد۹۶/۰۸/۰۸۹۶/۰۸/۱۰
هفته هشتمزوج۹۶/۰۸/۱۵۹۶/۰۸/۱۷
هفته نهمفرد۹۶/۰۸/۲۲۹۶/۰۸/۱۴
هفته دهمزوج۹۶/۰۸/۲۹۹۶/۰۹/۰۱
هفته یازدهمفرد۹۶/۰۹/۰۶۹۶/۰۹/۰۸
هفته دوازدهمزوج۹۶/۰۹/۱۳۹۶/۰۹/۱۵
هفته سیزدهمفرد۹۶/۰۹/۲۰۹۶/۰۹/۲۲
هفته چهاردمزوج۹۶/۰۹/۲۷۹۶/۰۹/۲۹
هفته پانزدهمفرد۹۶/۱۰/۰۴۹۶/۱۰/۰۶
هفته شانزدهمزوج۹۶/۱۰/۱۱۹۶/۱۰/۱۳

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]