هیأت مؤسس

Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

هیأت مؤسس:

 

احمدعلی زارع مهرجردی                             
امیرحسین رادمنش
علی محمدسلطانی گردفرامرزی
سیدسعیدمظلومی محمودآباد
حیدراسلامی شهربابکی
بتول برفه ای
علی زعیم حسینی

محمد زاده رحمانی