چشم انداز واهداف

 

 

چشم انداز و اهداف

رسیدن به یکی از بهترین مؤسسات آموزش عالی در بُعد آموزشی در سطح استان و کشور.

 

 

اهداف

مؤسسه آموزش عالی دارالعلم یزد ، باهدف پیشرفت جامعه و تربیت نیروهای متخصص و کارآمد و توسعه ی کلی کشور گام برمی دارد.