کارمندان

دکتر احمد علی زارع مهرجردی

رئیس موسسه – عضو هیأت موسس و هیأت امنا – عضو هیأت علمی

دکتر حیدر اسلامی

مدیر گروه روانشناسی – عضو هیأت علمی

دکترسید مصطفی میرجلیلی

معاون آموزشی و پژوهشی

حجت الاسلام علی باقری

معاون فرهنگی ، دانشجویی

مهندس بتول برفه ای

مدیر امور پژوهش

مهندس سعیده طائی

مدیر آموزش

مجتبی عظیمی

مدیر روابط عمومی – کارشناس امور شهریه

 طیبه قانع

مدیراداری – کارگزینی

مهدیه زارع

کارشناس امور دانش آموختگان

علی اکبر جعفری

خدمات و امور پشتیبانی

*