کارمندان

Print Friendly, PDF & Email

دکتر احمد علی زارع

رئیس دانشگاه

مهندس علی زعیم حسینی

معاون اداری مالی

محمد علی زارع

حراست

دکتر حیدر اسلامی

مشاور رئیس

حجه الاسلام محمد علی سلطانی

معاون فرهنگی

سید محمد طباطبایی

معاون اموزشی

*

*

سعیده طائی

کارشناس آموزش

علی ادیب آرا

کارشناس آموزش

مهندس بتول برفه ای

کارشناس اداری

 

*

مجتبی عظیمی

امور شهریه و کارپرداز

طیبه قانع

کارگزینی و دبیرخانه

مهدیه زارع

دانش آموختگان

 

*

علی جعفری

خدمات و شتیبانی