کارمندان

Print Friendly, PDF & Email

دکتر احمد علی زارع مهرجردی

رئیس موسسه – عضو هیأت موسس و هیأت امنا – عضو هیأت علمی

دکتر علی زعیم حسینی

رئیس هیأت موسس – معاون اداری مالی

دکتر حیدر اسلامی

معاون پژوهشی – مدیر گروه روانشناسی – عضو هیأت علمی

دکترجمیله مدرسی

معاون آموزش موسسه

حجت الاسلام علی محمد سلطانی

معاون فرهنگی ، دانشجویی

مهندس بتول برفه ای

مدیر مالی – مدیر امور پژوهش

مهندس سعید طائی

مدیر آموزش

مجتبی عظیمی

مدیر روابط عمومی – کارشناس امور شهریه

 طیبه قانع

مدیر دبیر خانه – کارگزینی

مهدیه زارع

کارشناس امور دانش آموختگان

علی اکبر جعفری

خدمات و امور پشتیبانی

*