کلاسهای برخط روز دوشنبه

Print Friendly, PDF & Email
نام درس استاد  زمان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد برائمی ۱۴ و ۱۶ فرد
مالیه عمومی استاد برائمی  
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها استاد حسنی  
اقتصاد کلان دکتر قرشی  
بازاریابی بین الملل دکتر اخوان  
مبانی برنامه ریزی و پشرفت عدالت استاد والا  
حقوق مدنی ۵ استاد زارع  
حقوق تجارت ۳ استاد مجاهد  
حقوق جزای عمومی ۳ استاد مجاهد  
اصول فقه ۱ استاد مجاهد  
روانشناسی اعتیاد استاد برفه ای  
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار دکتر اسلامی  
آموزه های روانشناختی در حدیث ۲ استاد راحمی  
آشنایی با فلسه اسلامی استاد راحمی  
روانشناسی یادگیری استاد خائری فر  
متون اسلامی  استاد قائمی  
متون اسلامی حجت الاسلام یزدی  
تاریخ اسلام حجت الاسلام یزدی  
روانشناسی تجربی استاد پاسیار  
باستان شناسی عیلام دکتر میرجانی  
باستان شناسی دوران اسلامی ۱ استاد کاظم نژند  
آیین دادرسی کیفری ۲ استاد مجاهد