کلاسهای برخط روز دوشنبه

نام درس مدرس  ساعت برگزاری
حسابداری پیشرفته۱ استاد نادری ۱۴-۱۶    ۱۶-۱۸فرد
امورمالی بین الملل استاد نادری ۱۸-۲۰
روانشناسی عمومی استاد حائری ۱۴-۱۶    ۱۶-۱۸زوج
سیستم های اطلاعاتی مدیریت(mis) استاد ثنایی ۱۸-۲۰     ۱۶-۱۸فرد
مدیریت اسلامی والگوها استاد  ابرقویی  ۱۸-۲۰     ۱۶-۱۸فرد
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی استاد برائمی       ۱۴-۱۶   ۱۶-۱۸فرد        
مدیریت توسعه استاد قرشی ۱۸-۲۰     ۱۶-۱۸زوج
اصول فقه۲ استاد مجاهد ۱۲-۱۴
حقوق جزای عمومی۲ استاد مجاهد ۱۴-۱۶
کیفرشناسی استاد باقری ۱۴-۱۶
حقوق تجارت۴ استاد مجاهد ۱۶-۱۸
متون حقوقی۳ استاد میربد ۱۸-۲۰
تجارت الکترونیک استاد اخوان       ۱۴-۱۶  ۱۶-۱۸زوج        
راهنمایی ومشاوره شغلی وتحصیلی استاد مدرسی ۱۶-۱۸
آموزه های روانشناختی در حدیث۲ استاد راحمی ۱۴-۱۶
روانسنجی استاد گنجی ۱۸-۲۰
ناتوانایی های یادگیری استاد میراولیایی ۱۴-۱۶
اخلاق حرفه ای استاد راحمی ۱۶-۱۸
موزه داری استاد خاکباز الوندیان ۱۸-۲۰
باستان شناسی دوران اسلامی۲ استاد کاظم نژند اصل ۱۶-۱۸

روانشناسی مشاوره و خانواده

استاد برفه ای

۱۲-۱۴

آسیب شناسی روانی۲ استاد جعفری ۱۶-۱۸

بهداشت روانی۲

استاد هرندی

۱۴-۱۶

انقلاب اسلامی استاد باقری

۸-۱۰

مدیریت بحران استاد زارع ۱۰-۱۲
سازمانهای پولی و مالی استاد اخوان ۱۸-۲۰  ۱۶-۱۸فرد