کلاسهای برخط روز شنبه

نام درس

مدرس

ساعت برگزاری

ریاضیات وکاربردآن درمدیریت۱

استاد جاوید زاده

      ۱۸-۲۰      ۱۶-۱۸فرد        

متون فقه۱

استاد میر بلوکی

۱۲-۱۴

آیین دادرسی مدنی۱

استاد ساجدی

۱۴-۱۶

متون حقوقی۲ 

استاد کاظمی

۱۶-۱۸

حقوق اداری۲

استاد بیدکی

۱۸-۲۰

حقوق بین الملل عمومی۳

استاد باقری

۱۴-۱۶

علوم اعصاب شناختی

استاد سعیدمنش

۱۰-۱۲

آسیب شناسی روانی کودک ونوجوان

استاد میراولیایی

۱۲-۱۴

آسیب شناسی اجتماعی

استاد میراولیایی

۱۴-۱۶

روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه۲

استاد اسلامی

۱۶-۱۸

روانشناسی مشاوره و خانواده

استاد برفه ای

۱۸-۲۰

آزمون های روانشناختی۲

استاد اسلامی

۱۴-۱۶

اصول روانشناسی بالینی

استاد جانب اللهی

۱۶-۱۸

بهداشت روانی۲

استاد هرندی

۱۸-۲۰

مدیریت استراتژیک

استاد ابرقویی 

      ۱۴-۱۶      ۱۶-۱۸فرد        

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

استاد حسنی

۱۸-۲۰     ۱۶-۱۸زوج

مباحث جاری در حسابداری

استاد آخوندزاده

۱۴-۱۶

پروژه مالی۲

استاد حاجی قاسمی 

۱۸-۲۰     ۱۶-۱۸زوج

باستان شناسی دوران تاریخی(باستان شناسی هنرماد)

استاد حیدری

۱۶-۱۸

هنر آسیای صغیر استاد میرخلیلی ۱۸-۲۰
دانش خانواده استاد برفه ای ۱۰-۱۲
حسابرسی ۱ استاد مظفری ۱۶-۱۸ زوج    ۱۸-۲۰