کلاسهای برخط روز چهارشنبه

حسابرسی ۱ استاد مظفری ۱۶-۱۸ زوج    ۱۸-
نام درس مدرس ساعت برگزاری
آمار وکاربردآن درمدیریت۲(احتمالات) استاد فضیلتی       ۱۴-۱۶   ۱۶-۱۸زوج        
آمار وکاربردآن درمدیریت۱ استاد فضیلتی ۱۸-۲۰   ۱۶-۱۸فرد
آیین دادرسی مدنی۳ استاد ساجدی  ۱۲-۱۴
حقوق بین الملل خصوصی۲ استاد میربد ۱۴-۱۶
متون فقه۳ استاد مهدی پناه ۱۶-۱۸
قواعد فقه۱ استاد مجاهد ۱۸-۲۰
آماراستنباطی استاد برائمی       ۱۴-۱۶   ۱۶-۱۸زوج        
باستان شناسی پیش ازتاریخ ایران استاد عزیزی ۱۴-۱۶
پیدایش ودگرگشت انسان استاد سهیلی پور ۱۶-۱۸
فارسی عمومی استاد ستوده ۱۰-۱۲
تربیت بدنی۲ استاد میرجلیلی ۸-۱۰
حسابرسی ۱ استاد مظفری ۱۶-۱۸ زوج    ۲۰-۱۸