کلاسهای بر خط روز سه شنبه

 

نام درس مدرس ساعت برگزاری
مدیریت تولید استاد راسخی نژاد ۱۸-۲۰    ۱۶-۱۸زوج
زبان تخصصی۴و۳ استاد زارع ۱۸-۲۰
سمینار درمسائل بازاریابی استاد حاجی قاسمی  ۱۶-۱۸ زوج
روش تحقیق درمدیریت استاد زارع مهرجردی ۱۸-۲۰
حقوق مدنی۴ استاد فروتن ۱۶-۱۸
حقوق تجارت۲ استاد فروتن ۱۸-۲۰
حقوق جزای اختصاصی۱ استاد مجاهد ۱۲-۱۴
تربیت بدنی۱   استاد ذکری ۱۰-۱۲
حقوق مدنی۶ استاد زارع  ۱۴-۱۶  ۱۶-۱۸زوج        
روانشناسی شناختی استاد حائری فر ۱۴-۱۶
روانشناسی تربیتی استاد هرندی ۱۶-۱۸
آیین زندگی  استاد مدرسی ۸-۱۰
مبانی باستان شناسی استاد میرخلیلی ۱۶-۱۸
پارینه سنگی،پیش ازتاریخ بین النهرین استاد میرجانی ارجنان ۱۸-۲۰
ایران در اغاز شهرنشینی استاد عسکرکافی ۱۶-۱۸
مبانی سازمان و مدیریت استاد خادم ۱۸-۲۰  ۱۶-۱۸زوج
بازرگانی بین الملل استاد حاجی قاسمی  ۱۴-۱۶  ۱۶-۱۸ فرد
حقوق اساسی استاد حسینی مشهدی ۱۸-۲۰
پروژه استاد علی ثنایی ۱۷-۱۹