مشخصات مدیران

Print Friendly, PDF & Email
دکتر احمدعلی زارع مهرجردی

        ریاست مؤسسه

امیرحسین رادمنش

      معاون

سید محمد طباطبایی

سرپرست معاونت آموزشی

علی محمد سلطانی گرد فرامرزی

  مشاور رئیس و معاونت امور فرهنگی

علی زعیم حسینی 

  مشاور رئیس و مدیر امور اداری مالی

محمدعلی زارع

    مدیر حراست

بتول برفه ای

 مدیر امور دانشجویی

حیدر اسلامی

مشاور رئیس و مدیر گروه روانشناسی

سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی

محمد زاده رحمانی

     مدیر عمرانی

قاسم یزدی

مدیرگروه معارف اسلامی

دکترداریوش فرید