مشخصات مدیران

Print Friendly, PDF & Email
دکتر احمدعلی زارع مهرجردی

        ریاست مؤسسه

امیرحسین رادمنش

      قائم مقام

مریم احمدی

معاونت آموزشی – پژوهشی

علی محمد سلطانی گرد فرامرزی

   معاونت امور فرهنگی

علی زعیم حسینی 

  مدیر امور اداری مالی

محمدعلی زارع

    مدیر حراست

بتول برفه ای

 مدیر امور دانشجویی

ناصر نادری

 مدیر گروه حسابداری

سید محمد طباطبایی

  مدیر گروه مدیریت

دکتر سید سعید مظلومی 

      مدیر امور پژوهشی

محمد زاده رحمانی

     مدیر عمرانی

علی رضا راعی

مدیر گروه حقوق

قاسم یزدی

مدیرگروه معارف اسلامی

دکترداریوش فرید