مشخصات مدیران

Print Friendly, PDF & Email
دکتر احمدعلی زارع مهرجردی

        ریاست مؤسسه

علی زعیم حسینی 

  مشاور رئیس و معاونت اداری مالی

 خانم دکتر جمیله مدرسی

سرپرست معاونت آموزشی

علی محمد سلطانی گرد فرامرزی

  مشاور رئیس و معاونت امور فرهنگی

حیدر اسلامی

مشاور رئیس ،معاونت پژوهشی و مدیر گروه روانشناسی

محمدعلی زارع

    مدیر حراست

بتول برفه ای

 مدیر امور دانشجویی

محمد زاده رحمانی

     مدیر عمرانی

سید محمد طباطبایی

مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دکتر حجت اخوان تفتی

مدیر گروه مدیریت

خانم دکتر الهام زارع زاده

مدیر گروه حسابداری

قاسم یزدی

مدیرگروه معارف اسلامی

دکترداریوش فرید

مدیر گروه ارشد مدیریت مالی