کلاسهای برخط روز یکشنبه

 

نام درس مدرس ساعت برگزاری
تحقیق در عملیات۱ استاد طباطبائی ۱۴-۱۶  ۱۶-۱۸فرد
سرمایه گذاری دربورس استاد زارع زاده ۱۸-۲۰
تحقیقات بازایابی استاد حاجی قاسمی  ۱۴-۱۶
تحقیق در عملیات۲ استاد طباطبائی ۱۸-۲۰  ۱۶-۱۸زوج
تاریخ مدیریت و تشکیلات دراسلام استاد والا ۱۴-۱۶
حقوق اساسی۲ استاد گنجی ۱۲-۱۴
حقوق بین الملل عمومی۱ استاد شیشه بری ۱۴-۱۶
حقوق مالکیت فکری استاد زابلی ۱۸-۲۰
آیین دادرسی کیفری۱ استاد باقری ۱۶-۱۸
ادله اثبات دعوی استاد فروتن ۱۶-۱۸
آشنایی با قوانین کسب وکار استاد والا ۱۸-۲۰  ۱۶-۱۸زوج
احساس و ادراک استاد هرندی ۱۶-۱۸
     
نظریه های مشاوره وروان درمانی استاد پاسیار ۱۴-۱۶
روانشناسی اجتماعی کاربردی استاد پاسیار ۱۶-۱۸
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه استاد زارع ۱۲-۱۴
پژوهش در روانشناسی استاد برفه ای ۱۸-۲۰ ۱۶-۱۸فرد
روانشناسی سلامت۲ استاد اسلامی ۱۴-۱۶
     

باستان شناسی دوران تاریخی(باستان شناسی هنرهخامنشی)

استاد حیدری ۱۶-۱۸

 معارف اسلامی ۱

استاد باقری ۸-۱۰

معارف اسلامی ۲

استاد باقری ۱۰-۱۲
اقتصاد کلان استاد بهرامی نیا  
روانشناسی صنعتی سازمانی استاد برفه ای ۱۰-۱۲
حقوق تجارت۴ استاد مجاهد ۱۲-۱۴

تاریخچه اندیشه باستان شناسی

استاد عسکرکافی

۱۸-۲۰

حقوق جزای اختصاصی۳ استاد مجاهد ۱۴-۱۶
تربیت بدنی ۱ استاد ذکری ۱۰-۱۲