مراحل انجام پایان نامۀ کارشناسی ارشد   الف) مرحلۀ اول، مراحل انتخاب موضوع: ۱-تکمیل فرم پیشنهادی دانشجو در باب انتخاب…

ادامه مطلب

تاریخ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مشخص شد…

ادامه مطلب

2/2