مصوبه های شورا آموزش مجازی موسسه آموزش عالی دارالعلم

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی دارالعلم سومین جلسه  شورای آموزش مجازی این موسسه در مورخ ۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱/۳۰ تشکیل گردید و موارد ذیل مطرح گردید:

در ابتدای جلسه معاونت محترم آموزش ضمن تبریک سال جدید به تشریح وضعیت فعلی موسسه در موضوع آموزش مجازی چالشها و مشکلات و درخواستهای دانشجویان و همکاران محترم هیات علمی پرداخت و به گفته ایشان این موسسه از اوایل اسفند ماه  با برگزاری  جلسات مختلف پیگیر امور آموزشی موسسه به خصوص فرایندهای آموزش مجازی بوده است که با توجه به وضعیت فعلی کشور و موسسه نگاه به این معقوله کامل تر و جدی تر شد و با دقت بیشتری پیگیری شد. در این جلسه موضوعات مختلفی که مرتبط با آموزش مجازی بود مطرح و شرح مختصری در سامانه LMS   دانشگاه، مزایای این سامانه و راهکارهای تولید محتوای مناسب آموزشی و بارگزاری در سامانه یاد شده ارائه نمودند و مقرر شد

الف) بارگزاری فایلها در سامانهLMS   صورت پذیرد

ب) نام و مشخصات دانشجویان در گروه های درس به سامانه LMS  انتقال یابد.

ج) مقرر گردید فایل راهنما شامل فایل ویژه دانشجو جهت کار و استفاده از سامانه در سایت دانشگاه قرار داده و اطلاع رسانی مناسب صورت پذیرد.

د) مسیر ارتباطی مناسب جهت مشاوره به اساتید و پاسخگویی به سوالات ایشان از طریق آقایان مهندس هرندی ، ذکریا و عظیمی صورت پذیرد.

ه) کلیه اساتید طبق برنامه کلاس ملزم به تشکیل کلاس به صورت مجازی میباشند که حضور و غیاب دانشجویان نیز براساس گزارش از سامانه ثبت میشود.

خ) با مشارکت کلیه دانشجویان و اساتید و تبعیت از اعلامیه های مرکز آموزش الکترونیکی بهترین بهره برداری از این شیوه صورت گیرد

ممکن است بپسندید...